• Infrastruktura i Środowisko
  • Lasy Państwowe
  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6

Program FLORNATUR będą realizować trzy instytucje:

Leśny Bank Genów Kostrzyca – jednostka Lasów Państwowych o zasięgu krajowym,

Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,

 Karkonoski Park Narodowy .

Każda z instytucji wystąpiła w celu pozyskania środków finansowych z uzupełniającymi się projektami w ramach konkursu nr 2/2009 - 5.1.2 Ochrona gatunków ex-situ, ochrona zasobów genowych oraz budowa centrów rehabilitacji zwierząt, ogłoszonego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w ramach V priorytetu - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, PO Infrastruktura i Środowisko.

Projekty będą realizowane w latach 2009 – 2012 ze środków unijnych, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub finansowane ze środków własnych jednostek.

Tytuły projektów przekazanych do CKPŚ:

Projekt LBG Kostrzyca w 2009 roku objął swoim zasięgiem 33 stanowiska usytuowane w Karkonoskim Parku Narodowym. W  latach 2010-2012 zbiór będzie miał miejsce na wszystkich 129 stanowiskach wytypowanych do ochrony z terenu zachodniej części Polski. Założeniem projektu jest ochrona ex situ 58 gatunków roślin, wskazanych przez wykwalifikowanych botaników na podstawie ich stanu zagrożenia oraz możliwości zbioru w latach trwania projektu. Rezultatem projektu będzie utworzenie zasobów genowych przechowywanych różnymi metodami, umożliwiającymi ich kompleksową ochronę ex situ.

Projekt OB CZRB PAN w Warszawie obejmie ochroną wytypowane gatunki roślin, których naturalne stanowiska znajdują się we wschodniej część Polski. Pozyskane zasoby genowe będą przechowywane w obu jednostkach i dla rozproszenia ryzyka związanego z długookresowym przechowywaniem także w Millennium Seed Bank, Royal Botanic Gardens, Kew w Anglii.

Projekt Karkonoskiego Parku Narodowego ma na celu zabezpieczanie przed degradacją i zanikaniem gatunków flory Karkonoszy o dużej randze ekologicznej i prawnej (Natura 2000, gatunki prawnie chronione, endemity, relikty polodowcowe, gatunki o wysokiej randze regionalnej). Siewki uzyskiwane w trakcie prób kiełkowania i wschodów podczas ocen materiału genetycznego w LBG Kostrzyca będą wykorzystane do zainicjowania hodowli ex vitro w Żywym Banku Genów Jagniątków.

Trzy te instytucje są członkami europejskiej sieci banków nasion ENSCONET, której metodyka zbioru, oceny i przechowywania posłuży w projekcie dla zapewnienia dobrych wyników przechowywania.

Pomiedzy dwoma jednostkami LBG Kostrzyca i OP CZRB Pan w Warszawie została podpisana w dniu 06.02.2008r. umowa nr Z-713/1/08. w ramach tej umowy obie jednostki dokładają wszelkich starań w celu osiągnięcia głebokiej i trwałej współpracy, wymiany doświadczeń, udostępniania aparatury naukowej oraz infrastruktury badawczej w ramach szerokopojętej problematyki ochrony zasobów genowych roślin runa leśnego, roślin chronionych, zagrożonych z obszarów Natura 2000 oraz edukacji ekologicznej. Współpraca ta daje gwarancję na prawidłową realizację projektu FlornaturLBG.

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG