• Infrastruktura i Środowisko
 • Lasy Państwowe
 • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6
Tablica Informacyjna projektu

Tablica Informacyjna projektu

      W październiku 2010r. zakupiono i umieszczono na terenie siedziby Leśnego Banku Genów Kostrzyca tablicy informującej o finansowaniu projektu "Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin dziko rosnących w zachodniej części Polski" ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ZDJĘCIE 1

ZDJĘCIE 2

ZDJĘCIE 3

 

Obowiązki Beneficjentów dotyczące informacji i promocji zostały zawarte w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. – Rozdział II - Przepisy Wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, sekcja I, artykuł 8 i 9.

Zgodnie z Rozporządzeniem Beneficjenci mają obowiązek informowania opinii publicznej o otrzymanym dofinansowaniu z funduszy unijnych poprzez obowiązkowe wykorzystanie takich narzędzi jak: tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, oznakowanie dokumentów związanych z projektem.

Podstawy prawne działań informacyjnych i promocyjnych

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Wytyczne w zakresie informacji i promocji
 • Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii spójności na lata 2007-2013
 • Plan komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013

 

Obowiązkowe działania Informacyjne i Promocyjne

 

Tablica informacyjna

Beneficjent niezwłocznie po rzeczowym rozpoczęciu realizacji projektu umieszcza tablicę informacyjną w widocznym punkcie, w miejscu realizacji projektu. W przypadku, gdy termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu przypada przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, wówczas beneficjent jest zobligowany do zamieszczenia tablicy informacyjnej niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia tablicy informacyjnej, gdy projekt spełnia następujące warunki:

 • całkowity wkład publiczny w projekcie przekracza 500 000 euro,
 • projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych.

Tablica informacyjna musi zawierać następujące elementy:

 • Flagę Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logotyp Programu Infrastruktura i Środowisko, hasło promocyjne Program Infrastruktura i Środowisko. Informacje te powinny zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy,
 • informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko”. W przypadku projektów współfinansowanych dodatkowo z budżetu państwa należy zamieścić napis: „Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu państwa”,
 • tytuł projektu,
 • nazwę Beneficjenta,
 • wartość projektu w euro (należy podać całkowitą wartość projektu, w zaokrągleniu do pełnych złotych),
 • kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w zaokrągleniu do pełnych złotych).

Rekomendowane wymiary tablicy informacyjnej: 3 m (szerokość) x 2 m (wysokość),

Po zakończeniu realizacji projektu tablicę informacyjną zastępuje się stałą tablicą pamiątkową. W przypadku wystawienia większej ilości tablic informacyjnych, nie każdą tablicę informacyjną należy zastąpić tablicą pamiątkową. Minimalna wymagana liczba tablic pamiątkowych dla projektu wynosi 1. Beneficjent może, dla zapewnienia lepszego upowszechniania informacji, umieścić większą ilość tablic pamiątkowych.

W przypadku, gdy tablica informacyjna spełnia wszystkie wymagania przewidziane dla tablicy pamiątkowej, można pozostawić tablicę informacyjną jako pamiątkową.

 

 

Wersja do druku Wersja PDF
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG