• Infrastruktura i Środowisko
  • Lasy Państwowe
  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6
Przygotowania do nowej perspektywy finansowej 2014-2020

Przygotowania do nowej perspektywy finansowej 2014-2020

Dnia 27.03.2013 r. w Leśnym Banku Genów Kostrzyca obyło się  spotkanie Dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Piotra Adamskiego z kierownikami jednostek organizacyjnych PGL LP z terenu RDLP Wrocław. Zasadniczym tematem spotkania było przygotowywanie się Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do wypracowania zintegrowanych programów w zakresie leśnictwa, możliwych do finansowania ze środków zewnętrznych (UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne programy) w perspektywie lat 2014-2020. Dyrektor Adamski przedstawił dotychczas zrealizowane projekty, wraz z ich ekonomiczną i rzeczową analizą na terenie wrocławskiej dyrekcji. Ważną częścią jego wystąpienia była identyfikacja obszarów tematycznych w których przewiduje się działania możliwe do realizacji przez jednostki organizacyjne PGL LP do roku 2020.

 

Podczas spotkania nawiązano do projektu zrealizowanego przez Leśny Bank Genów Kostrzyca „Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski”.

 

 

Przedstawiony podczas prezentacji wstępny zakres programów zintegrowanych:

Programy zintegrowane będą stanowiły strategie wykorzystania środków zewnętrznych przez jednostki Lasów Państwowych w perspektywie do roku 2020.
Będą obejmowały kluczowe działania planowane do realizacji przez jednostki Lasów Państwowych w perspektywie do roku 2020 i możliwe do sfinansowania ze źródeł zewnętrznych oraz Funduszu Leśnego.

 
1)Program przeciwdziałania zmianom klimatycznym w sektorze leśnym do roku 2020
Program obejmuje m.in. ograniczenie strat energii elektrycznej i cieplnej w budynkach LP, zastosowanie OZE w budynkach LP, produkcję energii z OZE na obszarach leśnych (projekty pilotażowe), racjonalizację gospodarowaniem energią, działania na rzecz zwiększenia akumulacji węgla przez lasy;


2)Program adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu do roku 2020
Program obejmuje m.in.: rozwój infrastruktury przeciwpożarowej, przeciwdziałanie pożarom lasów, przeciwdziałanie erozji gleb na obszarach leśnych oraz innym szkodom związanym z gwałtownymi opadami deszczu, małą retencję na terenach nizinnych i górskich, inne działania związane z leśnictwem wynikające ze Strategii adaptacji do zmian klimatycznych, opracowywanej przez Ministerstwo Środowiska;

3) Program ochrony gatunków i siedlisk leśnych do roku 2020

Program obejmuje m.in.: dostosowanie składu gatunkowego do warunków siedliskowych na obszarach Natura 2000, czynną ochronę zagrożonych gatunków leśnych, rozwój małej infrastruktury turystycznej w lasach, wzmacnianie korytarzy ekologicznych i połączeń pomiędzy dużymi kompleksami leśnymi, ochronę zasobów genowych, walkę z inwazyjnymi gatunkami obcymi, inwentaryzację zasobów przyrodniczych, przygotowanie planów ochrony rezerwatów, edukację przyrodniczo-leśną;

4) Program rekultywacji terenów powojskowych i popoligonowych zarządzanych przez PGL LP do roku 2020

Program obejmuje dokończenie działań w zakresie rekultywacji, w tym: rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenów, rozbiórkę lub zabezpieczanie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu, usuwanie zanieczyszczeń gruntowo-wodnych, działania ukierunkowane na odbudowę i ochronę walorów przyrodniczych, zalesienia i przebudowa drzewostanów, rekultywację środowiska gruntowo-wodnego, rewitalizację podłoża.

Dyrektor LBG Kostrzyca Kostrzyca Czesław Kozioł przywitał gości i rozpoczął spotkanie.

fot. M. Mysza

Dyrektor Piotr Adamski przedstawił dotychczas zrealizowane projekty oraz plany na lata 2014 - 2020

fot. M.Mysza

Wersja do druku Wersja PDF
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG