• Infrastruktura i Środowisko
  • Lasy Państwowe
  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Dla słabowidzących
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6
Dofinansowanie projektu LBG Kostrzyca w ramach MF EOG 2009 - 2014

Dofinansowanie projektu LBG Kostrzyca w ramach MF EOG 2009 - 2014

 

Dnia 11 marca 2014 r. Komitet do spraw Wyboru Projektów  dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona  różnorodności biologicznej i ekosystemów” zatwierdził listę rankingową dla rezultatu 1 (Wzrost efektywności zarządzania i monitorowania obszarów Natura 2000).  Projekt Leśnego Banku Genów Kostrzyca pn. „Zachowanie różnorodności  biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000, poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu pospolitego oraz wiązu szypułkowego na terenie Polski” znalazł się na siódmym miejscu i uzyskał 100% wnioskowanego wsparcia w wysokości 2 553 161 PLN.

Obecnie trwają prace nad podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Zachowanie bogactwa gatunkowego ekosystemów leśnych jest podstawowym zadaniemw czasach zmieniającego się środowiska. Jednym ze sposobów ochrony bioróżnorodności jest przechowywanie nasion lub ich fragmentów ex situ w bankach genów.  Niniejszy projekt ma na celu zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000, przez zachowanie ex situ zasobów genowych populacji i pojedynczych drzew jesionu wyniosłego i wiązów w postaci nasion i pędów. Istnieje przy tym konieczność zachowania dużej różnorodności genetycznej populacji osobników wybranych do zachowania ex situ, z uwagi na fakt, iż duża zmienność genetyczna może w przyszłości umożliwić adaptację populacji do zmiennych warunków środowiska. Do projektu wytypowano populacje i pojedyncze drzewa jesionu wyniosłego oraz wiązów z całego zasięgu występowania tych gatunków w Polsce za wyjątkiem Dolnego Śląska, które ujęte są w projekcie realizowanym w latach 2013-2016  "Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego oraz wiązu pospolitego na terenie Dolnego Śląska na obszarach NATURA 2000", dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

Zbiór materiału nasiennego jesionu wyniosłego na terenie Dolnego Śląska (Nadleśnictwo Lwówek Śląski, Wykonawca: ArbForest Rafał Sokólski) w ramach realizowanego w latach 2013 – 2016 projektu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn. "Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego oraz wiązu pospolitego na terenie Dolnego Śląska na obszarach NATURA 2000".

Wersja do druku Wersja PDF
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona internetowa współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
FlorNaaturLBG